Ukrainske flyktninger

Østre Agder krisesenter har mottatt midler fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) i forbindelse med krigen i Ukraina og flyktninger som kommer derfra til Norge. Fokuset er å bistå med støtte og bistand til ukrainske flyktninger.

Østre Agder Krisesenter gir informasjon om vold i nære relasjoner og krisesentertilbudet rettet mot ukrainske flyktninger. Vi kan dekke tolkeutgifter. 

Ukrainske flyktninger kan på lik linje med alle øvrige brukere benytte seg av det ordinære samtaletilbudet og motta et midlertidig beskyttet botilbud på krisesenteret ved behov, hvis de er utsatt for vold i nære relasjoner eller menneskehandel.

Vi jobber med å oppsøke aktuelle organisasjoner og samarbeidspartnere som er i kontakt med ukrainske flyktninger for å gjøre tilbudet vårt kjent.

Vi kan tilby informasjon om vold i nære relasjoner rettet mot frivillige organisasjoner, voksenopplæringen og andre tiltak og organisasjoner som jobber direkte med ukrainske flyktninger og andre flyktninggrupper. 

Hvis du har andre forslag eller innspill til hvordan vi kan bistå ukrainske flyktninger, eventuelt andre flyktninggrupper, er vi åpne for nye samarbeid. 

Dersom noen av tilbudene er av interesse ta kontakt med krisesenteret på 
e-post: ola.sigmundstad@arendal.kommune.no eller på telefon: 37 01 32 80

Brosjyre på ukrainsk

Krisesenteret lager også en brosjyre rettet mot ukrainske flyktninger (PDF, 5 MB)