Dine rettigheter

Brosjyre - juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge 

Besøksforbud

Betyr at den som ilegges forbudet ikke har lov til å oppholde seg på et bestemt sted, besøke eller på noen annen måte ta kontakt med deg. Politiet kan gi besøksforbud dersom de har grunn til å tro at en person vil begå en straffbar handling, forfølge eller på annet vis krenke en annens fred. Besøksforbudet blir ilagt for å hindre at du blir utsatt for trusler og vold. Besøksforbudet gjelder for et bestemt tidsrom. Du trenger ikke anmelde forholdet for at det skal ilegges besøksforbud. 
 

Voldsalarm

Du kan få voldsalarm dersom du er eller har vært utsatt for trusler og/eller vold. Søknaden om voldsalarm leveres det lokale politikammeret som avgjør om du får alarm. Du trenger ikke anmelde voldsutøveren for å få alarm.
 
Dersom du utløser voldsalarmen, vil du oppnå direkte kontakt med politiet og de kan se hvor du befinner deg. Politiet rykker ut umiddelbart dersom de ikke oppnår kontakt med deg eller du befinner deg i fare.
 
Voldsalarm er gratis. Etter en sikkerhetsvurdering vil politiet avgjøre hvor lenge du skal beholde alarmen. 
 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp innebærer at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand. En bistandsadvokat kan hjelpe deg med å gi deg råd og hjelp før en anmeldelse og videre når du eventuelt anmelder, under politiavhør og under en eventuell rettssak. Dersom du ønsker det, vil advokaten også kunne hjelpe deg med å kreve erstatning.  
 
For å få fri rettshjelp kan du ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke eller en advokat.
 

Offentlig påtale

Når politiet får kjennskap til en volds-/mishandlingssak kan de forfølge saken uten anmeldelse fra deg. Politiet er pålagt å foreta offentlig påtale ved familievold selv om den voldsutsatte ikke ønsker å anmelde.
 

Voldsoffererstatning

Personer som har blitt fysisk mishandlet kan søke om å få voldsoffererstatning fra Staten. Det må føres bevis for at overgrepet har skjedd, og at det er en klar sammenheng mellom overgrepet og skaden. For å få voldsoffeerstatning, må overgrepet anmeldes så fort som mulig etter at overgrepet har skjedd.
 
Barn som har opplevd vold mot sine nærmeste kan også ha rett til erstatning.
Hvis voldsofferet dør, kan de etterlatte ha rett til erstatning.
 

Oppholdstillatelse i Norge ved mishandling av ektefelle

Hvis du har en familieinnvandringstillatelse og har blitt mishandlet av ektefellen/samboeren din, kan du søke om en selvstendig oppholdstillatelse. Du må bevise at du er blitt utsatt for mishandling, enten gjennom egen forklaring til politiet, erklæring fra lege/helsevesen, krisesenter, psykolog, venner eller andre som har vitne til mishandlingen. Du behøver ikke anmelde forholdet, men du må ha en samtale med politiet. Politiet skriver ned dokumentasjonen og videresender den til Utlendingsdirektoratet (UDI). For mer informasjon se UDI's nettside.